Im großen Garten

Plan (1 MB)

Textliche Festsetzungen (1,2 MB)

Begründung (1 MB)

Rechtskräftig seit 19. September 1968

 

Plan 1. Änderung (1,2 MB)

Textliche Festsetzungen 1. Änderung (1 MB)

Begründung 1. Änderung (600 KB)

Rechtskräftig seit 21. März 1974

 

Plan 2. Änderung (140 KB)

Textliche Festsetzungen 2. Änderung (260 KB)

Begründung 2. Änderung (300 KB)

Rechtskräftig seit 10. Mai 2013